Ge med ♥

Du kan stödja vårt arbete på olika sätt. Du kan välja att göra det ekonomiskt, materiellt, genom att bli medlem eller genom att jobba som volontär.
PG 90 07 85-7

Klicka här för att ge

Rumänien

Team Roma
Hjärta till Hjärta har startat upp ett långsiktigt biståndsprojekt för återvändande tiggare i den rumänska byn Pauleasca varifrån många av dem som tigger i Linköping kommer från. Tanken är att vi på sikt ska hjälpa till att lyfta de drygt 4000 byborna ur fattigdom och utanförskap. Många av byborna behöver läkarvård och de flesta av dem har problem med sina tänder, barnen lider ofta av undernäring på grund av ensidig och näringsfattig kost. Vi vill se till så att de får tillgång till sjukvård och se till så att barnen får bättre mat och kan gå i skolan, vi vill ge de vuxna hjälp till självhjälp så att de på sikt kan försörja sig och slipper att lämna familj, vänner och hem för en osäker tillvaro som tiggare i andra länder.

Äldreprojektet
Gamla människor får besök, hjälp med mat, kläder, personlig hygien, utgifter och annat. Det är en mycket viktig social verksamhet då de flesta är helt utlämnade och saknar anhöriga. Det finns inget skyddsnät för gamla och alldeles för få vårdplatser i landet. Varje vinter fryser gamla ihjäl på Bukarests gator. I miljonstaden finns endast ett fåtal ålderdomshem. Vi arbetar tillsammans med den rumänska stiftelsen Hjärta till Hjärta.

Familjestöd
Fattiga rumänska familjer får genom den här verksamheten hjälp till självhjälp; skolavgifter, bostad, försörjning och så vidare. Tillsammans med familjen försöker vi hitta lösningar på de ekonomiska problemen. När familjen kan stå på egna ben kan vi gå vidare och hjälpa andra. Vår samarbetspartner, den rumänska stiftelsen Hjärta till Hjärta, med flertalet socialarbetare ser till att rätt hjälp når rätt familj, i samråd med de sociala myndigheterna.

Gatubarn
Barn från Bukarests gator har genom det här projektet kunnat placeras i familjer. De lever under relativt enkla förhållanden men får vara en del av en familj, uppleva kärlek och värme. Dessutom får de gå i skolan och på så sätt skapas förutsättningar för en hoppfull framtid.

Linheart
Den rumänska stiftelsen Hjärta till Hjärtas kommersiella bolag driver Second Handverksamhet och grossistförsäljning till andra Second Handaffärer i Caransebes. De köper vårt överskott av kläder och prylar mot kostnadstäckningen. De sorterar, fräschar upp och säljer sedan varorna. Överskottet tillfaller i sin helhet den rumänska organisationen. Tack vare projektet kan vi erbjuda flera av de fattiga arbete. Istället för att de passivt tar emot hjälp, får de en anställning. Följden av det blir att de får mer att leva av per månad, blir sjukförsäkrade, får rätt till pension med mera. Framförallt får de bättre självkänsla och kan känna stolthet i att klara sig själva. Vår förhoppning är att stiftelsens sociala verksamhet (hemtjänst och familjestöd) helt ska försörjas av Linheart’s vinst utan ekonomiskt stöd från Hjärta till Hjärta, Sverige.

För aktuell landsinformation, besök www.ui.se